Krispy Rice by Rice Unicorn
เติมเต็มคุณค่าทุกมื้อทุกช่วงเวลา

Our Story

        จากคน 4 คนที่จบการศึกษาในสาขาเดียวกันด้าน Food Science แต่มีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน แต่มี passion เดียวกันที่อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมา จึงก้าวเข้าสู่การทำซีเรียลอาหารเช้าจากข้าวกล้อง ที่นำเอาผลงานวิจัยของ 1 ใน 4 คนผู้ก่อตั้งบริษัท มาขยายกำลังการผลิตในระดับเชิงพาณิชย์ ภายใต้ตราสินค้า “Krispy Rice” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นประเทศไทย ด้วยการนำเอาข้าวกล้องหอมมะลิและข้าวกล้อง ไรซ์เบอร์รี่ ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นสากลในรูปแบบของซีเรียลจากข้าวไทย ทำให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มลองข้าวในรูปแบบที่คุ้นเคย ในขณะเดียวกันให้คนไทยได้รับประทานข้าวในรูปแบบที่สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเตรียม เหมาะสมกับสังคมเมืองในยุคปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคเฉพาะของRice Unicorn ทำให้สามารถผลิตซีเรียลจากข้าวไทยได้

OUR FACTORY

Rice Unicorn Factory ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ผลิตอาหารจาก อย.
รวมทั้งได้รับมาตรฐานสากล GMP Codex และ HACCP
คุณภาพของสินค้าจึงเป็นที่ยอมรับในระดับส่งออก

RICEUNICORN TIMELINE

RICE UNICORN PHILOSOPHY

เพราะทุกคนมีความสำคัญในการสร้าง “คุณค่า”

“ทีมงาน” คือ “ครอบครัว” ที่จะเติบโตไปด้วยกัน

“คู่ค้า” คือ “เพื่อน” ที่จะสนับสนุนและเกื้อกูลกัน

“ลูกค้า” คือ “คนสำคัญ” ที่เราต้องดูแล

“สินค้า” คือ “ของสำคัญ” ที่มอบให้กับคนสำคัญ