Krispy Rice by Rice Unicorn
เติมเต็มคุณค่าทุกมื้อทุกช่วงเวลา

Product

Milk flavor

Krispy Rice Milk Flavor อาหารเช้าชีเรียลโฮลเกรน ข้างกล้องกรอบรสนม

Size  210 gram

Shelf Life  12 month

Keep at   เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น หลังรับประทานควรปิดปากถุงให้สนิท

mango Flavor

Krispy Rice Milk Flavor อาหารเช้าชีเรียลโฮลเกรน ข้างกล้องกรอบรสมะม่วง

Size  210 gram

Shelf Life  12 month

Keep at   เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น หลังรับประทานควรปิดปากถุงให้สนิท

durian flavor

Krispy Rice Milk Flavor อาหารเช้าชีเรียลโฮลเกรน ข้างกล้องกรอบรสทุเรียน

Size  210 gram

Shelf Life  12 month

Keep at   เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น หลังรับประทานควรปิดปากถุงให้สนิท

Cocoa Flavor

Krispy Rice Milk Flavor อาหารเช้าชีเรียลโฮลเกรน ข้างกล้องกรอบรสโกโก้

Size  210 gram

Shelf Life  12 month

Keep at   เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น หลังรับประทานควรปิดปากถุงให้สนิท

Caramel Flavor

Krispy Rice Milk Flavor อาหารเช้าชีเรียลโฮลเกรน ข้างกล้องกรอบรสคาราเมล

Size  210 gram

Shelf Life  12 month

Keep at   เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น หลังรับประทานควรปิดปากถุงให้สนิท

WHERE TO BUY